Vergoeding


Vergoeding

Vanuit de basisverzekering heb je recht op vergoeding van gesprekken in de Generalistische Basis GGZ waar mijn praktijk onder valt. Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen maar het is wel belangrijk om rekening te houden met het eigen risico dat iedere zorgverzekering vraagt van zijn klanten. Voor 2023 blijft de hoogte daarvan, net zoals in 2022, minimaal 385,- euro, afhankelijk van het afgesproken deel van het eigen risico.

Ik heb contracten met vrijwel alle zorgverzekeringen. De uitzondering hierop is Menzis en Anderzorg, met deze 2 zorgmaatschappijen heb ik in 2023 geen contract. Wil je het helemaal zeker weten, vraag het dan nog even na bij je zorgverzekeraar of bij mij.

Per 1 januari 2022 is de manier veranderd waarop de ggz wordt betaald door zorgverzekeraars. Vanaf 2022 werken we in de generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz met een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel (ZPM). De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de cliënt. De tarieven sluiten aan bij de behandelinzet en behandelsetting van de behandelaar. Als cliënt merk je daar ook iets van want je kunt daardoor eerder een rekening krijgen van je zorgverzekeraar voor je eigen risico.

Vanaf 2022 stuur ik elke maand een rekening naar je zorgverzekeraar voor de tijd die we in de maand daarvoor hebben besteed. Die tijd betaalt de verzekering aan mij. Daarna kan je zorgverzekeraar je een rekening sturen voor je eigen risico. Daar zet je zorgverzekeraar dan bij hoeveel tijd zij aan mij hebben betaald zodat dat meer inzichtelijk voor je wordt.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de gesprekken heb je een verwijzing van de huisarts nodig. Die kan een inschatting maken of er sprake is van problemen die passen in de Generalistische Basis GGZ.

Op basis van je klachten, als er een DSM 5 diagnose is vast gesteld en op basis van de zorgvraagtypering (dat is een inschatting van het type klachten wat je hebt en de ernst daarvan), gelden landelijk maximum tarieven voor de vergoeding per consult. Hoeveel consulten je vergoed krijgt, hangt af van de zorgvraagtypering. Een gemiddelde van 10-12 sessies kan als richtlijn genomen worden.

Met ingang van 1-1-2022, gelden bij de zorgverzekeringen landelijke tarieven. Deze tarieven zijn inclusief de indirecte tijd voor verslaglegging, collegiaal overleg en administratie die naast het inhoudelijke gesprek nodig zijn. Afhankelijk van het contract wat ik heb met een zorgverzekeraar ontvang ik een percentage van deze bedragen.

Voor een behandelconsult van 30 minuten rekent je zorgverzekering 85,16 Euro. Voor een behandelconsult van 45 minuten: 120,99 Euro. Voor een behandelconsult van 60 minuten: 143,71 Euro. Voor een behandelconsult van 75 minuten : 176,88 Euro en voor een behandelconsult van 90 minuten: 216,11 Euro. Voor een telefonisch behandelconsult of een consult via mail gelden vergelijkbare tarieven.

Bron: Nederlandse Zorgautoriteit

Bij sommige verzekeraars zijn extra sessies opgenomen in het aanvullend pakket. Kijk in je polis of bel met je zorgverzekeraar als je precies wil weten wat de kosten voor jou persoonlijk zijn.

Mocht het bij de intake of tijdens de behandeling duidelijk worden dat je meer of langdurige hulp nodig hebt dan verwijs ik je, uiteraard in gezamenlijk overleg en indien nodig in overleg met je huisarts, naar een collega in de Gespecialiseerde GGZ.

Alleen als er sprake is van klachten die vallen onder een DSM-V-diagnose wordt de behandeling door de zorgverzekeraars vergoed (dit DSM-V-systeem is een internationaal diagnostisch classificatiesysteem voor de geestelijke gezondheidszorg).

Uitzondering

Een aantal klachten vormt daarop een uitzondering, namelijk: werkproblemen, burn-out, relatieproblemen zonder onderliggende psychiatrische stoornis bij een van beide partners, aanpassingsstoornissen, rouwverwerking, levensfase-problematiek, specifieke fobie, en dyslexie. Deze klachten worden niet vergoed door de zorgverzekering. Wel worden ze soms vergoed uit de aanvullende verzekering. Het is dus zeker verstandig om dat eerst na te kijken.

Je kunt je met deze klachten wel aanmelden bij mijn praktijk. De kosten zijn dan echter voor eigen rekening en vallen onder het tarief voor niet-verzekerde zorg. De tarieven hiervoor zijn: 105,- Euro voor een individueel gesprek van ongeveer 55 minuten. Een partnerrelatiegesprek kost per koppel 160,- Euro en duurt ongeveer 90 minuten.

Ook kun je er voor kiezen om je op eigen initiatief, zonder tussenkomst van huisarts of zorgverzekeraar, bij mijn praktijk aan te melden. De kosten komen ook hierbij voor je eigen rekening en bedragen zoals hierboven vermeld wordt per individueel gesprek van ongeveer 55 minuten 105,- Euro. Partnerrelatiegesprekken duren meestal 90 minuten en kosten per koppel 160,- euro.

Niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen

Voor een niet nagekomen afspraak of een te laat afgemelde afspraak (dwz minstens 24 uur van tevoren) breng ik de kosten van een sessie in rekening.

Klacht- en geschillenregeling

Mocht je om een of andere reden niet tevreden zijn over mij of mijn behandeling dan wil ik je uitnodigen om dat allereerst met mij te bespreken. Ik sta open voor feedback en voor het gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Als we er samen niet uitkomen, dan kun je overwegen om een klacht in te dienen bij mijn beroepsvereniging het NIP. Het NIP is te bereiken via; nip@klachtencompany.nl of via telefoonnummer 030-8201500. Ook ben ik via het NIP aangemeld bij de klachten- en geschillenregeling Wkkgz. Vanaf 1 januari 2017 is het wettelijk verplicht om zo'n regeling te hebben.